tralala

Pridanou hodnotou DC je komplexnosť služieb, ktoré múzeám poskytuje. Patrí sem odborné ošetrenie zbierkových predmetov, ako aj odborná manipulácia pri digitalizácií, ktorú vykonávajú konzervátori a reštaurátori. DC je technologicky a personálne vybavené pre odborné ošetrenie ZP všetkých materiálových skupín. Digitalizáciu a konzervovanie zbierkových predmetov poskytujeme múzeám bezodplatne. Centrum zabezpečuje metodickú podporu v oblasti digitalizácie a sprístupnenie dát z CDA spolupracujúcim múzeám.